Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Seoste analüüsimine

Kadri Rootalu
2014

Peatükk keskendub seose uurimisele tunnuste vahel. Seose all peetakse silmas olukorda, kus ühe tunnuse käitumine sõltub teise tunnuse käitumisest, nt vastaja hinnangud mõne presidendikandidaadi meeldivuse kohta (esimene tunnus) on seotud tema haridustasemega (teine tunnus) või elukohaga. Valides meetodit tunnustevahelise seose uurimiseks, tasub lähtuda kasutusel olevate tunnuste tüüpidest. Kahe nominaal- või järjestustunnuse vahelise seose uurimiseks saaks kasutada nt risttabeleid ja seosekordajaid. Kahe järjestustunnuse või arvtunnuse vahelise seose uurimiseks võiks kasutada korrelatsioonikordajaid.