Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Võrdlusülesanded

Peatükis selgitatakse enam levinud võrdlusülesannete lahendamise võimalusi. Peatükis usaldusvahemik näidatakse, miks ja kuidas leida usalduspiire keskmisele ning kuidas neid võrrelda. Peatükis T-test selgitatakse t-testi kasutamise võimalusi kahe grupi keskmiste võrdlemiseks.