Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

Kuidas koguda andmeid?

Peatüki eesmärgiks on aidata uurijat sobiva andmekogumismeetodi valikult. Tutvustatakse järgmisi andmekogumise viise: ankeetküsitlus, eksperiment, etnograafiline uurimus, juhtumiuurimus, individuaal- ja fookusgrupi intervjuud, loovuurimismeetodid ning põhistatud teooria.