Sotsiaalse Analüüsi Meetodite ja Metodoloogia õpibaas

SPSS

Andu Rämmer
2014

IBM SPSS Statistics on sotsiaalteaduslike andmete analüüsiprogramm, mis võimaldab hallata andmeid ning viia läbi erinevaid statistilisi analüüse mugavas graafilises keskkonnas. Töötamine SPSSis toimub Windows keskkonnale omastes dialoogiakendes. Andmete sisestuse kohta vaata lähemalt ka õppevideot.

Andmeaken pakub võimalusi andmete kirjeldamiseks, sisestamiseks, redigeerimiseks ning kuvamiseks. Andmeakent on võimalik kuvada kahes alternatiivses režiimis, kas andmekirjelduslehena (Joonised 2 ja 3) või andmelehena (Joonis 4).  Andmekirjelduslehel (Variable View) on võimalik lisada ja redigeerida tunnuste kirjeldusi, andmelehel (Data View) kaudu aga sisestada ja korrigeerida andmete väärtusi.

Analüüside tulemused kuvatakse SPSSis tulemilehele (Output). Kogenud kasutajatele pakub SPSSi süntaksiaken (Syntax Editor) võimalust dialoogiakendes koostatud käsud (klikkides nupule Paste) süntaksi lehele suunata, kus saab neid vajadusel redigeerida, käivitada ning salvestada korduvaks kasutamiseks. Samuti on süntaksi abil võimalus kirjutada ka mõningaid keerulisemaid käske, mida menüüdest avanevad dialoogiaknad ei paku.

Alustamine

Programmi käivitamisel avaneb  erinevaid alustamise võimalusi pakkuv dialoogiaken (Joonis 1), kus on võimalik valida õppeprogrammi (Tutorial) käivitamise, tühja andmelehe avamise, olemasoleva päringu käivitamise, oma päringu loomise, olemasoleva andmefaili või muu olemasoleva faili (nt varem loodud tulemifaili või süntaksi) avamise vahel.

jon1.png

Joonis 1. SPSSi (versioon 20.0) dialoogiaken

Sisestusmakett

Enne andmete sisestamist on mõistlik luua Joonisel 2 kujutatud tühja andmeaknasse andmete kogumisel kasutatud küsimustiku alusel andmestikku kuuluvaid tunnuseid kirjeldav sisestusmakett. Seda on mõistlik alustada tunnuste kirjeldamisest, klikkides andmeakna vasakus alumises nurgas andmekirjelduslehele suunavale sildile (Variable View). Joonistel 2 ja 3 kujutatud andmekirjelduslehel on võimalik andmestikku hallata: lisada uusi tunnuseid, kustutada ning ümber nimetada olemasolevaid.

Iga tunnust kirjeldab andmekirjelduslehel üks rida. Kui andmekirjelduslehel esitatakse tunnused ridades (Joonis 3), siis andmelehel kuvatakse nad veergudes (Joonis 4).

jon2.png

Joonis 2. SPSSi andmekirjeldusleht

Kirjeldavaid arvnäitajaid (sagedusjaotused, kirjeldavad statistikud, risttabelid) arvutatakse Joonisel 3 kujutatud kirjeldava statistika menüüdest valitavate tellimisnimetuste (nt sagedusjaotused (Frequencies), kirjeldavad statistikud (Descriptives), risttabelid (Crosstabs)) alusel avanevate dialoogiakende abil (Joonis 4).

jon3.png

Joonis 3. Kirjeldavate arvnäitajate leidmine SPSSi abil

SPSSis on menüüde ja dialoogiakende abil võimalik enamus tegevustest sooritada mugavalt hiirega klikkides.

jon4.png

Joonis 4. Dialoogiakende kasutamine SPSSis kirjeldavate arvnäitajate leidmisel

Joonised

Ka jooniste tegemiseks kasutatakse graafikamenüüdest avanevaid dialoogiaknaid (Joonis 5). SPSSi graafikamoodul võimaldab esitada andmeid tulpdiagrammina (Bar), ruumilise tulpdiagrammina (3-D Bar), joondiagrammina (Line), pinddiagrammina (Area), ringdiagrammina (Pie), haardediagrammina (High-Low), karpdiagrammina (Boxplot), vahemikdiagrammina (Error Bar), populatsiooni püramiidina (Population Pyramid), hajuvusdiagrammina (Scatter/Dot) ja histogrammina (Histogram).

jon5.png

Joonis 5. SPSSi graafikamenüü

Tulemileht

Kõik SPSSis tehtud arvutused kuvatakse Joonisel 6 kujutatud tulemilehele. Tulemileht on jagatud kaheks osaks. Vasakul kuvatakse teie poolt tehtud arvutuste järjestus, paremal näete neile vastavaid tabeleid, jooniseid ja muid väljundeid.

jon6.png

Joonis 6. SPSSi tulemileht

Tänu oma käepärasele graafilisele keskkonnale on SPSS mugavaks abimeheks andmeanalüüsi läbiviimisel.

Brace, N., Snelgar, R. ja Kemp, R. (2012). SPSS for Psychologists. London: Routledge.

Cleophas, T. J. ja Zwinderman, A. H. (2010). SPSS for Starters. Dordrecht: Springer Science. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-90-481-9519-0.pdf

Griffith, A. (2007). SPSS For Dummies. Indianapolis: Wiley.

Miller, R. L., Acton, C., D., A., Maltby, J., Fullerton, D. ja Campling, J. (2009) SPSS for social scientists. New York: Palgrave Macmillan.

Niglas, K. (2008). Statistilise andmetöötluse pakett SPSS 14.0: põhikursus. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Rämmer, A. (2014). Andmete sisestus SPSS’i. Õppevideo.

SPSS (n.d). Wikipedia, the free encyclopedia. Kättesaadav internetist: http://en.wikipedia.org/wiki/SPSS (külastatud 13 jaanuaril 2015)